BẢNG GIÁ ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 ( CẬP NHẬT MỚI NHẤT )

                 BẢNG GIÁ ĐẤT KHU J MỸ PHƯỚC 3


VỊ TRÍ   DIỆN TÍCH ĐANG CÓ   HƯỚNG    GIÁ/150M2
J15150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 270Tr| Tây: 420Tr
J16150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 270Tr|Tây: 250Tr
J24150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 450Tr|Tây: 270Tr
J25150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 300Tr|Tây: 450Tr
J26150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 300Tr|Tây: 290Tr
J27150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 290Tr|Tây: 290Tr
J28150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 290Tr|Tây: 310Tr
J29150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 310Tr|Tây: 310Tr
J30150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 380Tr|Tây: 310Tr
J34150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 455Tr|Tây: 300Tr
J35150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 350Tr|Tây: 455Tr
J42150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 460Tr|Tây: 320Tr
J43150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 360Tr|Tây: 460Tr
J45150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 550Tr|Tây: 550Tr
J46150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 460Tr|Tây: 550Tr
J47150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 490Tr|Tây: 340Tr
J48150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 490Tr|Tây: 380Tr
J1150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 240Tr|Bắc: 390Tr
J3150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 240Tr|Bắc: 240Tr
J4150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 240Tr|Bắc: 280Tr
J5150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 240Tr|Bắc: 240Tr
J6150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 250Tr|Bắc: 250Tr
J7150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 250Tr|Bắc: 270Tr
J8150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 250Tr|Bắc:250Tr
J9150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 250Tr|Bắc: 250Tr
J21150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr|Bắc: 300Tr
J22150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr|Bắc: 260Tr
J23150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 370Tr|Bắc: 270Tr
J31150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 300Tr|Bắc: 370Tr
J32150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 300Tr|Bắc: 300Tr
J33150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 320Tr|Bắc: 300Tr
J36150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 330Tr|Bắc: 420Tr
J37150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 330Tr|Bắc: 330Tr
J38150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 330Tr|Bắc: 330Tr
J44150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 340Tr|Bắc: 340Tr
J49150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 370Tr|Bắc: 500Tr
J50150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 370Tr|Bắc: 370Tr
J51150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 370Tr|Bắc: 370Tr
J52150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 370Tr|Bắc: 370Tr
J55150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 900Tr|Bắc: 340Tr
J56150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 1 tỷ|Bắc: 390Tr
J39100m2, 200m2, 300m2Đông|TâyĐông: 220Tr|Tây: 220Tr
J40150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 290Tr|Tây: 290Tr
J41150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 290Tr|Tây: 290Tr
J11150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 250Tr|Tây: 250Tr
J12150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 250Tr|Tây: 250Tr
J13150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 400Tr|Tây: 250Tr
J17150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 400Tr|Tây: 250Tr


                    BẢNG GIÁ KHU I MỸ PHƯỚC 3

VỊ TRÍ  DIỆN TÍCH ĐANG CÓ   HƯỚNG   GIÁ/150M2
i1150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 250Tr| Tây: 370Tr
i2150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 250Tr | Tây: 250Tr
i6150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 250Tr| Tây: 300Tr
i10150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 260Tr| Tây: 380Tr
i11150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 260Tr| Tây: 260Tr
i15150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 260Tr| Tây: 310Tr
i19150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 260Tr| Tây: 390Tr
i20150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 260Tr| Tây: 260Tr
i24150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 300Tr| Tây: 310Tr
i28150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 270Tr| Tây: 400Tr
i29150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 270Tr| Tây: 270Tr
i33150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 280Tr| Tây: 
i37150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 280Tr| Tây: 400Tr
i44150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 270Tr| Tây: 400Tr
i51150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 400Tr| Tây: 280Tr
i52150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây:
i59150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 390Tr| Tây: 260Tr
i64150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 350Tr| Tây: 240Tr
i64150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây:
i64150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây:
i65150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 350Tr| Tây: 270Tr
i66150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 360Tr| Tây: 270Tr
i67150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 370Tr| Tây: 275Tr
i68150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 400Tr| Tây: 290Tr
i69150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 350Tr| Tây: 250Tr
i3150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr|Bắc: 350Tr
i4150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 260Tr
i5150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 260Tr
i7150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 360Tr
i8150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 260Tr
i9150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 260Tr
i12150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 265Tr
i13150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 255Tr| Bắc: 255Tr
i14150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 310Tr| Bắc: 260Tr
i16150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 265Tr
i17150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 260Tr
i18150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 320Tr| Bắc: 255Tr
i21150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 290Tr
i22150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 255Tr| Bắc: 255Tr
i23150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 255Tr
i27150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 280Tr
i30150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 280Tr
i31150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 255Tr| Bắc: 255Tr
i32150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 400Tr| Bắc: 255Tr
i34150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 285Tr
i35150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 260Tr
i36150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 410Tr| Bắc: 260Tr
i38150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 290Tr| Bắc: 380Tr
i39150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 310Tr| Bắc: 410Tr
i40150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 290Tr
i41150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 280Tr| Bắc: 310Tr
i42150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 265Tr
i43150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 265Tr
i45150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 265Tr
i46150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 265Tr
i47150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 260Tr
i48150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 270Tr| Bắc: 270Tr
i49150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc:
i50150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 330Tr| Bắc: 265Tr
i53150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc:
i54150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 255Tr| Bắc: 330Tr
i55150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc:
i56150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc:
i58150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 245Tr| Bắc: 260Tr
i61150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc:
i62150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc:
i66150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 270Tr| Bắc:              BẢNG GIÁ ĐẤT KHU L MỸ PHƯỚC 3

VỊ TRÍ   DIỆN TÍCH ĐANG CÓ  HƯỚNG  GIÁ/150M2
L6150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 210Tr| Tây: 210Tr 
L7100m2, 300m2Đông|TâyĐông: 210Tr| Tây: 210Tr
L8100m2, 300m2Đông|TâyĐông: 210Tr| Tây: 210Tr 
L9100m2, 300m2Đông|TâyĐông:210Tr| Tây: 210Tr
L13150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 400Tr| Tây: 280Tr 
L14150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 250Tr| Tây: 400Tr 
L24150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 430Tr| Tây: 300Tr 
L25150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 270Tr| Tây: 430Tr 
L26150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 270Tr| Tây: 270Tr
L30150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 300Tr| Tây: 320Tr
L31150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 300Tr| Tây: 300Tr
L32150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 450Tr| Tây: 300Tr
L33150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 300Tr| Tây: 450Tr
L34150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 300Tr| Tây: 300Tr
L38150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 300Tr| Tây: 300Tr
L39150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 290Tr| Tây: 290Tr
L40150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 450Tr| Tây: 300Tr
L44150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 460Tr| Tây: 300Tr
L45150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 300Tr| Tây: 460Tr
L46150m2, 300m2Đông|TâyĐông:300Tr| Tây:  300Tr
L55150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 480Tr| Tây: 340Tr 
L56150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 480Tr| Tây: 350Tr
L57150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 300Tr| Tây: 480Tr
L58150m2, 300m2Đông|TâyĐông: 300Tr| Tây: 300Tr
L4150m2, 300m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 260Tr 
L5150m2, 300m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 260Tr 
L10100m2, 300m2Nam|BắcNam: 210Tr| Bắc: 210Tr 
L11150m2, 300m2Nam|BắcNam:250Tr| Bắc: 250Tr 
L12150m2, 300m2Nam|BắcNam:260Tr| Bắc: 260Tr
L16150m2, 300m2Nam|BắcNam: 255Tr| Bắc: 255Tr 
L17150m2, 300m2Nam|BắcNam: 330Tr| Bắc: 270Tr 
L18150m2, 300m2Nam|BắcNam: 270Tr|Bắc: 270Tr 
L20150m2, 300m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 265Tr 
L22150m2, 300m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 265Tr 
L23150m2, 300m2Nam|BắcNam: 280Tr| Bắc: 330Tr 
L27150m2, 300m2Nam|BắcNam: 245Tr| Bắc: 245Tr 
L28150m2, 300m2Nam|BắcNam: 300Tr| Bắc: 245Tr 
L35150m2, 300m2Nam|BắcNam: 270Tr| Bắc: 310Tr 
L36150m2, 300m2Nam|BắcNam: 270Tr| Bắc: 270Tr 
L37150m2, 300m2Nam|BắcNam: 330Tr| Bắc: 270Tr 
L41150m2, 300m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 260Tr 
L42150m2, 300m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 260Tr 
L43150m2, 300m2Nam|BắcNam: 380Tr| Bắc: 260Tr 
L47150m2, 300m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 310Tr 
L48150m2, 300m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 265Tr 
L49150m2, 300m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 265Tr 
L50150m2, 300m2Nam|BắcNam: 285Tr| Bắc: 265Tr
L52150m2, 300m2Nam|BắcNam: 290Tr| Bắc: 380tr
L53150m2, 300m2Nam|BắcNam: 300Tr| Bắc: 270Tr 
L59150m2, 300m2Nam|BắcNam: 280Tr| Bắc: 320Tr 
L60150m2, 300m2Nam|BắcNam: 275Tr| Bắc: 275Tr 
L61150m2, 300m2Nam|BắcNam: 275Tr| Bắc: 275Tr 
L62150m2, 300m2Nam|BắcNam: 275Tr| Bắc: 275Tr
L64150m2, 300m2Nam|BắcNam: 800Tr| Bắc: 275Tr
L65150m2, 300m2Nam|BắcNam: 800Tr| Bắc: 275Tr
L67150m2, 300m2Nam|BắcNam: 270Tr| Bắc: 800Tr                  BẢNG GIÁ ĐẤT KHU K MỸ PHƯỚC 3

VỊ TRÍ   DIỆN TÍCH ĐANG CÓ   HƯỚNG   GIÁ/150M2
K18150m2, 300m2,600m2Đông|TâyĐông: 400Tr| Tây: 300Tr 
K19150m2, 300m2,600m2Đông|TâyĐông: 280Tr| Tây: 400Tr
K27150m2, 300m2,600m2Đông|TâyĐông: 265Tr| Tây: 380Tr
K28150m2, 300m2,600m2Đông|TâyĐông: 265Tr| Tây: 265Tr 
K29150m2, 300m2,600m2Đông|TâyĐông: 265Tr| Tây: 265Tr
K30150m2, 300m2,600m2Đông|TâyĐông: 265Tr| Tây: 265Tr
K31150m2, 300m2,600m2Đông|TâyĐông: 265Tr| Tây: 265Tr
K32150m2, 300m2,600m2Đông|TâyĐông: 370Tr| Tây: 265Tr
K3150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 240Tr| Bắc: 240Tr 
K4150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 300Tr| Bắc: 300Tr
K5150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 300Tr| Bắc: 300Tr
K6150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 345Tr| Bắc: 295Tr
K7150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 295Tr| Bắc: 345Tr
K8150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 310Tr| Bắc: 290Tr
K23150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 265Tr 
K24150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 265Tr
K25150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 265Tr| Bắc: 265Tr
K26100m2Nam|BắcNam: 230Tr| Bắc: 230Tr
K20150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 370Tr| Bắc: 320Tr
K45150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 275Tr| Bắc: 275Tr
K46150m2, 300m2,600m2Nam|BắcNam: 275Tr| Bắc: 275Tr                    BẢNG GIÁ ĐẤT KHU G MỸ PHƯỚC 3

VỊ TRÍ   DIỆN TÍCH ĐANG CÓ   HƯỚNG   GIÁ/150M2
G6150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông:  200Tr| Tây: 300Tr 
G21150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông:  180Tr| Tây: 180Tr
G23150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông:  150Tr| Tây: 220Tr
G19150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông:  180Tr| Tây: 180Tr
G20150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông:  220Tr| Tây: 160Tr
G1150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam:  230Tr| Bắc: 190Tr
G2150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 210Tr | Bắc: 210Tr
G3150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 220Tr | Bắc: 220Tr
G4150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam:  225Tr| Bắc: 225Tr
G7150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam:  | Bắc: 
G13150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 300Tr | Bắc: 200Tr
G14150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 200Tr | Bắc: 200Tr
G15150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 200Tr | Bắc: 200Tr
G16150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam:  200Tr| Bắc: 200Tr
G33150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam:  220Tr| Bắc: 210Tr
G34150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam:  210Tr| Bắc: 200Tr
G35150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam:  200Tr| Bắc: 300Tr
G36150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 300Tr| Bắc:  190Tr
G37150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam:  180Tr| Bắc: 180Tr
G38150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam:  170Tr| Bắc: 170Tr
G39150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 160Tr | Bắc: 160Tr                  BẢNG GIÁ ĐẤT KHU H MỸ PHƯỚC 3

VỊ TRÍ   DIỆN TÍCH ĐANG CÓ   HƯỚNG   GIÁ/150M2
H9150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 230Tr| Tây: 230Tr 
H10150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 230Tr| Tây: 230Tr
H14150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: 360Tr| Tây: 210Tr
H17150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây: 
H18150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây: 
H26150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây: 
H16150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây: 
H23150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây: 
H29150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây: 
H40150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây: 
H31150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây: 
H33150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây: 
H34150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây: 
H35150m2, 300m2, 600m2Đông|TâyĐông: | Tây: 
H3150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 290Tr| Bắc: 350Tr
H4150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 290Tr| Bắc: 290Tr
H5150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 290Tr| Bắc: 290Tr
H6150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
H7150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
H8150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
H11150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 250Tr| Bắc: 250Tr
H12150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 250Tr| Bắc: 250Tr
H13150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 290Tr| Bắc: 250Tr
H19150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 250Tr| Bắc: 290Tr
H20150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
H21150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
H32150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 240Tr| Bắc: 240Tr
H36150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 240Tr| Bắc: 240Tr
H37150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 230Tr| Bắc: 230Tr
H38150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 240Tr
H39150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 340Tr| Bắc: 240Tr


BẢNG GIÁ ĐẤT KHU F MỸ PHƯỚC 3

VỊ TRÍ   DIỆN TÍCH ĐANG CÓ   HƯỚNG   GIÁ/150M2
F4150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F5150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F6150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 250Tr| Bắc: 250Tr
F7150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 250Tr| Bắc: 
F8150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F9150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 240Tr| Bắc: 240Tr
F10150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 250Tr| Bắc: 250Tr
F11150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F12150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F13150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F14150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 260Tr| Bắc: 250Tr 
F15150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 250Tr| Bắc: 250tr
F16150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: 240Tr| Bắc: 
F25150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F26150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F27150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F28150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F29150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F30150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 
F31150m2, 300m2, 600m2Nam|BắcNam: | Bắc: 

Cập nhật giá : Trần Vương Quốc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét